About Us Ministries Resources Contact Us

2016 © Brisbane BPC

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Welcome to Brisbane BPC Site Select

Church Calendar

Weekly Appointments

FRI

SUN

SAT

SUN

SUN

Vietnamese Bible Study & Prayer Meeting
(Buổi Học Kinh Thánh và Cầu Nguyện)
7:30 PM, tại nhà Mục Sư ở Coopers Plains

Vietnamese Sunday Worship Service
(Buổi Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật)
12:00 PM, 44 Poinsettia Street, Inala

Prayer Meeting
2:30 PM, 33 King Street, Annerley

English Sunday Worship Service
3:00 PM, 33 King Street, Annerley

English Bible Study
7:30 PM, Church Member’s Home

SAT

Evangelism (Every Third Saturday)
8:30 AM, 44 Poinsettia Street, Inala

DATE

EVENT

TIME

LOCATION

15/04/2022

Lễ Thương Khó

& Truyền Giảng

7:30 PM

44 Poinsettia St., Inala

17/04/2022

Lễ Phục Sinh

4:00 PM

44 Poinsettia St., Inala


17/04/2022

Lễ Phục Sinh

15:00 PM

33 King Street, Annerley


30/04/2022

to

2/05/2022


Kỳ Trại

Brisbane BP Church

Vietnaese BP Church


10:00 AM

30/04/2022


1269 Mount Alford Rd, Mount Alford QLD 4310


27/05/2022

Truyền Giảng

7:30 PM

44 Poinsettia St., Inala

 Ghi Chú: Website Hội Thánh này đang được làm lại với phần mềm mới. Quý vị muốn nhận những bài viết hằng tuần, xin vui lòng liên lạc Mục sư Hiền qua địa chỉ email: brisbanebpc@gmail.com.


Những bài này được viết bởi Mục-sư Hiền và được đăng trên tờ Tuần Báo Tiếng Việt SS
(Bầu Trời Phương Nam)


Bài Giảng Ghi Âm Tiếng Việt của Mục Sư HiềnThe Death & Resurrection of Jesus Christ

Only the almighty Saviour Jesus Christ, Who died for mankind and rose again, is able to save you and me from sin and the condemnation of sin.

The message is in English with Vietnamese translation.

Date:      Friday, 28 April 2017

Time:      7:30 PM

Venue:    Inala Christian Reformed Church, 44 Poinsettia Street, Inala
             (Parking located at the back of Church, 85 Frangipani Street)


  Chúng tôi chân thành kính mời Quý Vị đến dự

Buổi Truyền Giảng với Đề Tài


Khôn Ngoan Hay Dại Dột?

Không ai muốn người khác gọi hoặc xem mình như một người dại dột. Còn bạn thì sao? Nhiều người nghĩ rằng một người khôn ngoan phải nhanh trí, khéo léo, và thông minh với giáo dục cao, kiến thức rộng, phán đoán và nhận thức sáng suốt. Có thật như vật không? Không hẳn là đúng, nếu họ không thật sự kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của họ và không tin cậy Cứu Chúa Jêsus Christ để sống và thờ phượng theo Lời của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán, “Vì vậy, người nào mà nghe những lời phán này của ta, và làm theo những lời ấy, thì Ta sẽ ví người đó như một người khôn ngoan, đã xây nhà của người trên một tảng đá” (Ma-thi-ơ 7:24). Điều đó có nghĩa gì? Bạn có phải là người khôn ngoan không?  

?  


Ngày: 27/5/2022                             Lúc:   7:30 PM

Địa Điểm:  44 Poinsettia Street, Inala. Đậu xe ở phía sau của Nhà Thờ, 85 Frangipani Street, Inala


  


Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên lạc MS Hiền qua điện thoại +61 403 126 053