2016 © Brisbane BPC

Newspaper Article Archives

Select Year:

[ Back to Top ]

About Us Ministries
Contact Us Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9


VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE

Audio Sermons

Articles written by Rev Hien Nguyen and published in the Vietnamese Weekly SS (Southern Sky) Newspaper every Friday in Brisbane, Queensland, Australia.

Những bài này được viết bởi Mục-sư Hiền và được đăng trên tờ Tuần Báo Tiếng Việt SS (Bầu Trời Phương Nam).