2016 © Brisbane BPC

About Us Ministries Resources
Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9


Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE


VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE


Vietnamese Worship Service:

44 Poinsettia Street

Inala, QLD 4077

Australia

Parking at 85 Frangipani St. InalaEnglish Worship Service:

33 King Street

Annerley,  QLD 4103

AustraliaContact Pastor