2016 © Brisbane BPC

Ministries Resources Contact Us Home

“…vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.” Khải Huyền 1:9

VIETNAMESE BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH - BRISBANE Site Select

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỜNG LÃO THÁNH KINH NGƯỜI VIỆT - BRISBANE


Lời Chào từ Mục Sư

Kính chào quý vị trong Danh phước hạnh của Cứu Chúa Jêsus Christ!

Chúng tôi tin rằng bởi ơn tể trị của Đức Chúa Trời (chứ không phải tình cờ) mà quý vị viếng trang mạng của chúng tôi. Hoan nghênh quý vị đến Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Thánh Kinh Người Việt tại Brisbane!

Bởi ân điển, tình thương và sự nhân từ của Đức Chúa Trời mà chúng tôi được biết Ngài, thờ phượng và hầu việc Ngài, là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật của Kinh Thánh, là Đấng Tạo Hóa toàn năng, là Cha Thiên Thượng yêu thương, và với Con độc sinh của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ.

Chúng tôi thật cảm tạ Chúa về Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Thánh Kinh đã được thành lập tại Brisbane vào năm 2013. Chúng tôi là một Hội Thánh cải chánh được xây dựng trên nền tảng của chính Cứu Chúa Jêsus Christ và Lời Đức Chúa Trời, là Lời được Ngài hà hơi và gìn giữ trọn vẹn trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp mà bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh King James dựa vào. Phương Châm (Khẩu Hiệu) của chúng tôi lấy từ câu Kinh Thánh trong Phi-líp 2:11, “Jêsus Christ Là Chúa” và trong Giăng 17:17, “Lời Cha Là Lẽ Thật.”  Điều đó có nghĩa là chúng tôi nhìn xem Cứu Chúa Jêsus Christ với lòng đầu phục, hạ mình tìm kiếm Ngài, rao giảng về Ngài và tôn cao chính Ngài mà thôi, chứ không phải chúng tôi hoặc loài người (Giăng 3:30; 2 Cô-rinh-tô 4:5), và chúng tôi nghiên cứu, giảng dạy và tôn cao Lời Đức Chúa Trời mà thôi (2 Ti-mô-thê 2:15; 4:2; Thi-Thiên 138:2), chứ không phải lời nói, ý tưởng hoặc triết học loài người. Vào những ngày cuối rốt này với sự thỏa hiệp, mơ hồ, vô tín, lừa dối và bội đạo, chúng tôi nhờ ân điển và sức của Chúa để nhiệt thành bảo vệ Lẽ Thật của Đức Chúa Trời và duy trì sự Thờ Phượng với Đấng Christ và Lời Chúa là Trung Tâm.  

Mục đích của chúng tôi không phải là lôi kéo quý vị đến với chúng tôi hoặc hoặc hệ phái chúng tôi, nhưng chỉ đến với chính Cứu Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã yêu thương quý vị, chịu chết vì tội lỗi của quý vị, đến ngày thứ ba đã sống lại và hiện vẫn đang sống để cứu rỗi quý vị cách trọn vẹn khi quý vị thật lòng ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của tấm lòng và đời sống của mình  (Rô-ma 4:25; 8: 32-39; Hê-bơ-rơ 7:25).

Chúng tôi nguyện xin Chúa cho quý vị tìm được sự cứu rỗi, yên ủi, gây dựng, tái sinh, và nên thánh bởi Cứu Chúa Jêsus Christ, bởi Đức Thánh Linh và bởi Lời Đức Chúa Trời, và nguyện xin tình thương của Đấng Christ cảm động quý vị thờ phượng Ngài, sống cho Ngài, và hầu việc Ngài đúng theo Lời Ngài, theo ý của Ngài và theo cách thức của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh.

Chúng tôi mong được thông công với quý vị qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua điện thư.

Trân trọng trong Cứu Chúa Jêsus Christ,

Mục sư Nguyễn Gia Hiền

Vài Lời Giới Thiệu Về Mục Sư Nguyễn Gia Hiền

Tín LýLeaders